44-237 Stanowice,
Wyzwolenia 99

Spotkanie z pedagogiem zazwyczaj składa się z następujących etapów:

1. Konsultacje - celem konsultacji/porady jest zwiększenie świadomości rodzica bądź opiekuna na temat trudności, z którymi mierzy się dziecko oraz nakreślenie przyszłej formy pracy dziecka ze specjalistą. W konsultacjach/poradach najczęściej biorą udział sami rodzice bądź opiekuni pociechy – umożliwia to swobodną rozmowę na temat trudności dziecka i nie obarcza go dodatkowym stresem czy negatywnymi odczuciami. Podczas rozmowy koncentrujemy się na temacie funkcjonowania dziecka, a także analizie dokumentacji medycznej. 

2. Diagnoza pedagogiczna - diagnoza funkcji i procesów poznawczych na podstawie cyklu testów poparta obserwacją dziecka (podczas zajęć indywidualnych) oraz wywiadem z rodzicami (Konsultacja z rodzicem).

3. Terapia pedagogiczna - to zajęcia, których zadaniem jest skorygowanie i usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorniczych oraz wspieranie tych funkcji, które dobrze się rozwijają. 

Tego typu terapia dedykowana jest dzieciom, które:

 • napotykają trudność w nauce czytania, pisania oraz matematyki,
 • borykają się z trudnością z adaptacją w środowisku szkolnym,
 • bardzo często o czymś zapominają,
 • mają trudność z koncentracją uwagi,
 • oraz inne trudności edukacyjno-rozwojowe


Designed by Freepik

Na podstawie diagnozy/rozpoznania stosujemy odpowiednie metody terapii:

 • terapię dzieci z wadą słuchu,
 • terapię dzieci  słabowidzących i niewidzących,
 • terapię dla dzieci z zdiagnozowaną dyslekcją, dysortografią, dyskalkulią oraz tych, które mają podejrzenie specyficznych trudności w nauce,
 • terapię dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, z Zespołem Aspergera oraz autyzmem;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które pozwalają skorygować zaburzone funkcje percepcyjno-motornicze i wspierać dobrze rozwijające się funkcje,
 • edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • terapia ręki.

Ciekawą propozycję stanowią zajęcia wyrównujące braki wiadomości i umiejętności dzieci w szkole, których realizacja jest możliwa w domu dziecka, jak i w gabinecie specjalisty. Podczas każdego typu zajęć stosuję dedykowane pomoce dydaktyczne, budujące efektywną pracę dzieci.

Każde dziecko ma w sobie potencjał do rozwoju

Dzięki dobrze realizowanej terapii dziecko ma szansę na nabywanie nowych umiejętności, a przy tym wzmacnianie tych zdolności, które już posiada. Inteligentna praca z dzieckiem daje mu szansę, aby w pełni wykorzystał on swój potencjał, a tym samym wspiera jego wszechstronny rozwój. Gabinet, w którym przeprowadzane są zajęcia jest w pełni dostosowany do pracy z dzieckiem, co pozytywnie wpływa na osiąganie przez nie dobrych efektów oraz czas, po którym rezultaty te można zauważyć.


Designed by Freepik

 

 

 

Kategoria:

2019 © Nogo All Rights Reserved.